Indicator ที่นิยมใช้: ข้อมูลสำคัญในการเลือกใช้ตัวชี้


การเลือกใช้ตัวชี้ทางเทคนิคหรือ Indicator ในการทำการวิเคราะห์และตัดสินใจในการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรพิจารณา. การเลือกใช้ Indicator ที่เหมาะสมสามารถช่วยในการหาสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือและทำให้การตัดสินใจการลงทุนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ. นี่คือบาง indicator ที่นิยมใช้ และข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ:

 1. Moving Averages (MA):
  • ประโยชน์: ช่วยในการทำนายแนวโน้มของราคาและลดความผันผวน.
  • ข้อมูลสำคัญ: การเลือกระยะเวลาของ MA สำคัญเพื่อตรวจสอบแนวโน้มที่สนใจ.
 2. Relative Strength Index (RSI):
  • ประโยชน์: ช่วยในการตรวจสอบสภาพการซื้อขายที่มีการเข้าซื้อมากหรือขายมากเกินไป.
  • ข้อมูลสำคัญ: สภาพ Overbought และ Oversold มีความสำคัญ.
 3. Moving Average Convergence Divergence (MACD):
  • ประโยชน์: ช่วยในการบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม.
  • ข้อมูลสำคัญ: การใช้ Signal Line และ Histogram เพื่อทราบสถานะตลาด.
 4. Bollinger Bands:
  • ประโยชน์: ช่วยในการจับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.
  • ข้อมูลสำคัญ: การที่ราคาอยู่ในช่วง Bollinger Bands สามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้.
 5. Stochastic Oscillator:
  • ประโยชน์: ช่วยในการตรวจสอบการซื้อขายที่อยู่ในช่วง Overbought หรือ Oversold.
  • ข้อมูลสำคัญ: การใช้ %K และ %D เพื่อตรวจสอบสถานะการซื้อขาย.
 6. Fibonacci Retracement:
  • ประโยชน์: ช่วยในการระบุระดับการหมุนเวียนที่เป็นไปได้.
  • ข้อมูลสำคัญ: การใช้ Fibonacci levels ในการระบุการรับและการตัดสินใจการซื้อขาย.
 7. Ichimoku Cloud:
  • ประโยชน์: ช่วยในการแสดงถึงแนวโน้มและระดับการรับ-ต้าน.
  • ข้อมูลสำคัญ: การใช้ Conversion Line, Base Line, และ Cloud.
 8. Volume Indicator:
  • ประโยชน์: ช่วยในการตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย.
  • ข้อมูลสำคัญ: การใช้ Volume ร่วมกับราคาในการวิเคราะห์.
 9. Parabolic SAR:
  • ประโยชน์: ช่วยในการระบุจุดหมุนเวียนของตลาด.
  • ข้อมูลสำคัญ: การใช้ SAR points ในการตรวจสอบสถานะการซื้อขาย.

การเลือกใช้ Indicator ควรพิจารณาถึงลักษณะของตลาด, ระยะเวลาการลงทุน, และวัตถุประสงค์การลงทุนของนักลงทุนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้, การทดลองใช้ Indicator ในบัญชี Demo หรือบัญชีทดลองสำคัญเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความเข้าใจในการใช้งานของแต่ละตัวชี้วัดก่อนที่จะนำไปใช้ในบัญชีท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *